Giá trị cốt lõi

Để xây dựng và phát triển một doanh nghiệp trường tồn với thời gian chúng tôi cần xác định những giá trị và triết lý riêng của CNC SOLUTION. Những giá trị và triết lý này cũng dựa vào ý tưởng về tên thương hiệu của chúng tôi là CNC, chúng tôi lấy chữ C để tạo nên các giá trị cốt lõi cho riêng mình.

1. CON NGƯỜI

2. CUỘC SỐNG

3. CHUNG LÒNG

4. CHÂN THÀNH

5. CHÍNH TRỰC

6. CẦU TIẾN

7. CHO TẶNG

8. CÁM ƠN

9. CHUYÊN NGHIỆP

10. CÔNG NGHỆ


Bình luận
HOTLINE: 0989829393